HYASE™-10X

QUICK OVERVIEW

Môi trường dùng trong giai đoạn chuẩn bị noãn cho ICSI
Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói 
1×0,1ml
5×0,1ml