EmbryoGlue®

QUICK OVERVIEW

Môi trường chuyển phôi. Phôi được cho tiếp xúc với Embryo tối thiểu 10 trước khi chuyển phôi.
Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói: 1x10ml