IVF™

QUICK OVERVIEW

Môi trường cấy thụ tinh, nuôi cấy phôi, chuyển phôi
Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói: 1x30ml