Môi trường FertiPro

QUICK OVERVIEW

FERTICULT™ FLUSHING
Môi trường FertiCult™ Flushing được sử dụng để rửa tinh trùng trong kỹ thuật chuẩn bị tinh trùng.

SIL-SELECT PLUSTM

Môi trường Sil-Select Plus™ được sử dụng để tạo thang nồng độ trong kỹ thuật chuẩn bị tinh trùng