HỆ THỐNG THỦY TINH HÓA RAPID-I™

QUICK OVERVIEW

Vitrolife – Thụy Điển

Rapid-iTM là hệ thống hỗ trợ quy trình thủy tinh hóa trứng/phôi