Cryotissue® KIT

QUICK OVERVIEW

Kitazato – Nhật 

Dòng sản phẩm VT30 cùng với phương pháp thủy tinh hóa trên dụng cụ Cryotissue® được sử dụng để trữ lạnh và rã đông mô buồng trứng.

Mô buồng trứng sau thủy tinh hóa và rã đông được cấy ghép cho kết quả tỷ lệ noãn sống sót cao.

Năm 2011, trường hợp thụ tinh thành công đầu tiên sau khi cấy ghép mẫu mô buồng trứng trữ-rã với bộ sản phẩm này được ghi nhận.