RAPIDVIT™ OOCYTE

QUICK OVERVIEW

Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Môi trường trữ lạnh trứng bằng phương pháp thủy tinh hóa

 

Mô tả

Công dụng

Môi trường thủy tinh hóa trứng

Mô tả

Hệ đệm MOPS

Sử dụng

Sử dụng sau khi cân bằng ở +37ºC trong điều kiện không khí thường

Bảo quản

Bảo quản trong điều kiện tối ở +2 đến +8ºC

 

Alanin ProlinAlanyl-glutamin
Propanediol Kali clorua
Aspartat Serin
Canxi clorua Natri hydrocacbonat
Etylen glycol Natri clorua
Ficoll Natri dihydro photphat
Glucoza Natri hydroxit
Glutamat Lactat natri
Glyxin Pyruvat natri
Albumin huyết thanh người* Saccaroza
Hyaluronan Taurin
Magie sunphat Nước tiêm (WFI)
MOPS
Penicillin G

* Dược phẩm dạng dịch truyền sử dụng trong y tế, miễn nhiễm HBV, HCV và HIV.