EmbryoGlue®

QUICK OVERVIEW

Môi trường chuyển phôi. Phôi được cho tiếp xúc với Embryo tối thiểu 10 trước khi chuyển phôi.
Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói: 1x10ml

Mô tả

Công dụng

Môi trường để chuyển phôi.

Mô tả

Môi trường đệm hydrocacbonat có chứa Hyaluronan và Albumin tái tổ hợp.

Sử dụng

Sử dụng sau khi cân bằng ở +37ºC và 6% CO2.

Nguyên liệu

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thành phần cấu tạo

Alanin Alanyl-glutamin Arginin Asparagin
Aspartat Canxi clorua Canxi pantothenat Cystin
Gentamixin Glucoza Glutamat Glyxin
Histidin Hyaluronan Izoloxin Metionin
Loxin Lyzin Magie sunphat Pyridoxin
Phenylalanin Kali clorua Prolin Natri
Albumin tái tổ hợp* Riboflavin Serin hydrocacbonat
Natri clorua Natri dihydro photphat Natri lactate Natri pyruvat
Thiamin Threonin Natri xitrat Trytophan
Tyrozin Valin Nước tiêm

 

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật Kết quả
pH (ở +37ºC và 6% CO2) 7,30 ± 0,10 7,38
Thẩm thấu [mOsm/kg] 252 ± 5 255
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3 10-3
Vi khuẩn độc tố (thử nghiệm LAL)
[IU hoặc EU/mL]
< 0,25 < 0,25
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào)
[% bì phôi mở rộng ở ngày 5]
≥ 80 ≥ 80
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào)
[% bì phôi mở rộng ở ngày 5]
Đạt Đạt