Cryotissue® KIT

QUICK OVERVIEW

Kitazato – Nhật 

Dòng sản phẩm VT30 cùng với phương pháp thủy tinh hóa trên dụng cụ Cryotissue® được sử dụng để trữ lạnh và rã đông mô buồng trứng.

Mô buồng trứng sau thủy tinh hóa và rã đông được cấy ghép cho kết quả tỷ lệ noãn sống sót cao.

Năm 2011, trường hợp thụ tinh thành công đầu tiên sau khi cấy ghép mẫu mô buồng trứng trữ-rã với bộ sản phẩm này được ghi nhận.

Mô tả

Dòng sản phẩm VT30 cùng với phương pháp thủy tinh hóa trên dụng cụ Cryotissue® được sử dụng để trữ lạnh và rã đông mô buồng trứng

Mã đặt hàng Mã sản phẩm Chi tiết Nội dung
82211 VT301-CT Vitrification Kit ES (Equilibration Solution) ×1VS (Vitrification Solution) ×1

Cryotissue®×2

Square Measure ×1

82210 VT301 Vitrification ES (Equilibration Solution) ×1 VS (Vitrification Solution) ×1
82221 VT302-CT Thawing Kit  TS (Thawing Solution) ×1 DS (Diluent Solution) ×1

WS1 (Washing Solution) ×1

WS2 (Washing Solution) ×1

81211 Cryotissue® Device Cryotissue® ×1

Thông tin bổ sung

Thuộc Tính Sản Phẩm

Thuộc tính sản phẩm Thông số
pH 7,2 – 7,6
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) Đạt
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) (EU/ml) < 0,5