­

New Brunswick™ Galaxy® 170 R

Dòng tủ cấy CO2 Galaxy® R  Tủ cấy Galaxy® 170

EMBRYOSCOPE® TIME-LAPSE SYSTEM

HỆ THỐNG TỦ NUÔI CẤY PHÔI KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT LIÊN

New Brunswick™ Galaxy® 170 S

Dòng tủ cấy CO2 Galaxy® S  Dòng tủ cấy CO2

Primo Vision

Hệ thống quan sát phôi liên tục Primo Vision được